Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nahradil od 1.ledna 2014 do současné doby používaný skoro 50 let starý zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké novinky nám připravil a na co si majitelé budou muset dát pozor při nájemních smlouvách? Nejzásadnější změny si můžete prohlédnout v článku.

  • Majitel bytu vám nesmí zakazovat chov zvířat.

I když nový zákoník dává větší prostor nájemníkům a pronajimatelům, aby si ujednali věci tak, jak jim to nejlépe vyhovuje, nemůžou se domluvit na něčem, co by zkracovalo práva nájemce bytu stanovená zákonem. Zákoník mu totiž jako slabší straně poskytuje více ochrany. Nájemce tak třeba bude mít právo chovat v bytě zvíře a pronajimatel mu to nebude moci ve smlouvě zakázat. Chovatelské choutky nájemců samozřejmě nesmí překročit přijatelnou mez a způsobit pronajimateli nebo dalším obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. Pokud by navíc chov zvířete zvýšil náklady na údržbu společných části domu, musí je nájemce uhradit.

  • I staré smlouvy se řídí novým OZ

Pro smlouvy sice obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce loňského roku, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy k nemovitostem jsou však výjimkou – práva a povinnosti vzniklé na základě nájemních smluv uzavřených ještě před 1.lednem 2014 se po účinnosti nového občanského zákoníku řídí novým zákoníkem. Je tomu tak proto, že nájem je považován za dlouhodobý vztah a není vhodné, aby se nájmy ještě mnoho let řídily dvěma zákoníky podle toho. kdy byl který uzavřen.

  • Zvyšovat nájemné lze jednou ročně

Pokud se strany na zvyšování nájemného nedomluví ve smlouvě nebo pokud ho úplně nevyloučí, lze nájemné jednostranně změnit jednou ročně až do tržní výše, nejvíce však o 20 procent za poslední tři roky.

  • Neplatíte, dostanete výpověď

Jakmile nájemník nezaplatí po dobu tří měsíců nájemné a poplatky za služby, má pronajímatel právo dát mu okamžitou výpověď.

  • Do bytu si můžete nastěhovat další osoby bez souhlasu majitele

Pokud nájemce v bytě trvalé bydlí, může dát část bytu do podnájmu třetí osobě nově i bez souhlasu pronajimatele ( třeba v případě podnájmu jedné místnosti, kterou nájemce nutně nepotřebuje). Souhlas pronajimatele se nevyžaduje, protože bude dál pro záležitosti týkající se bytu komunikovat s nájemcem, který bude za dění v bytě zodpovědný. Když však nájemce byt trvalé neobývá, může dát byt do podnájmu jen se souhlasem majitele.

  • Počet osob v domácnosti

Nájemce si taky může svobodně nejen zvát návštěvy, ale i přijímat do své domácnosti nové členy. V tom druhém případě má povinnosti oznámit pronajímateli, že se počet osob zvýšil, protože to bude mít vliv na náklady spojené s užíváním bytu. Domácnost čítající více hlav má samozřejmě své meze. Počet osob má být přiměřený velikosti, pohodlí a hygienickým podmínkám bytu.

  • Nájemníkům už nemusíte hledat byt

Pronajimatel již nebude muset zajišťovat bytové náhrady, tedy hledat nájemci náhradní byt či ubytování, po skončení nájmu výpovědí.

  • Nájem přechází na členy domácnosti nebo dědice

Když nepřejdou práva a povinnosti z nájmu na členy nájemcovi domácnosti (nájemce například žije sám), přejdou na jeho dědice. V tom případě může pronajimatel vypovědět nájem bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. Musí tak ovšem učinit do tří měsíců od doby, kdy se o smrti nájemce a přechodu nájmu na jinou osobu dozvěděl.

  • Na všem ohledně nájmu se dá domluvit

Nová úprava nelpí na formalitách tak jako ta předchozí: stačí když si strany domluví předmět nájmu. Dokonce ani údaj o výši nájemného nebude pro platnost smlouvy nutný. Pokud smlouva nebude obsahovat jeho přesnou výši, bude nájemce platit takovou částku, která je v daném místě obvyklá za obdobný byt. Smlouva o nájmu bytu by měla být i nadále písemná, ale pokud nebude a strany se dohodnou jen ústně, nebude to moci pronajimatel použít k vyklizení nájemce, kdy se mu zlíbí. Dokonce i tehdy, pokud by měla smlouva chyby, tak po uplynutí tří let, během nichž nájemce byt v dobré víře užívá, se považuje nájemní smlouva za řádně uzavřenou.

[hana-code-insert name=’new portal seznam‘ /]

Zdroj: domadnes.cz, foto: shutterstock


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno