nový občanský zákoník

Od 1.ledna 2014 je v platnosti nový občanský zákoník. Přináší přes tři tisíce nových paragrafů, podle kterých se musíme řídit.

Magazín Portál bydlení vám je zpřehlední ve třech krátkých a stručných článcích. V tom prvním si ozřejmíme některé nové pojmy z občanského zákoníku a vysvětlíme co které slovo znamená.

Tady jsou některé z nich.

Výkladový slovník nového občanského zákoníku:

 • Právní osobnost je způsobilost mít práva a povinnosti (dnes způsobilost k právům a povinnostem). Právní osobnost může mít jen osoba, ne věc ani zvíře. Osoba může být fyzická nebo právnická.
 • Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) (dnes způsobilost k právním úkonům)
 • Výměnek je zaopatření na dobu života pro vlastníka, který převádí svoji nemovitost na jiného a vymíní si přitom určité služby
 • Pacht je institut podobný nájmu s tím, že na rozdíl od nájmu připadají pachtýři rovněž plody z propachtované (pronajaté) věci (např. úroda z pole, zisk z podniku apod.)
 • Závdavek je potvrzení o uzavření smlouvy spojený s částečnou platbou
 • Odkaz je možnost zůstavitele odkázat pro případ smrti jednotlivou věc odkazovníku (na rozdíl od dědice, kterému náleží buď celé dědictví nebo podíl na něm včetně dluhů)
 • Rozhrady ukazují patrné hranice mezi pozemky, ať již jsou přirozené nebo umělé. Rozhradou může být vše, např. živý plot, zídka či příklop a každý ze sousedů se stará o rozhradu ze své strany.
 • Přestavek je malá část stavby, která přesahuje na cizí pozemek. (Pokud ji stavebník postavil v dobré víře, může se stát za náhradu vlastníkem tohoto pozemku)
 • Dědická smlouva je nová možnost pořízení pro případ smrti. Dědická smlouva je dohoda mezi zůstavitelem a budoucími dědici, komu co po smrti zůstavitele připadne. Lze ji změnit jen dohodu všech.
 • Dovětek Dovětkem může zůstavitel stanovit odkazovníku nebo dědici podmínkou, čas nebo příkaz, jimiž podmíní nabytí dědictví či odkazu
 • Přídatné spoluvlastnictví je spoluvlastnictví k věci, která slouží více samostatným vlastníkům k užívání jejich věci (např. společná přístupová cesta v zahrádkářské kolonii)
 • Kvitance je potvrzení a splacení dluhu
 • Odúmrť nedědí-li žádný dědic, připadá dědictví státu jako odúmrť. Rozšířením okruhu zákonných dědiců a širšími možnostmi zůstavitele určit dědice a odkazovníky se prostor pro odúmrť zmenšuje.
 • Služebnost je věcné břemeno ukládající pasivní povinnost vlastníka služebné věci něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby (např. průchod či jízdu přes vlastní pozemek)
 • Reálné břemeno je věcné břemeno ukládající aktivní povinnost vlastníka věci něco reálně vykonat nebo dát ve prospěch jiné osoby (např. provést úpravu pozemku, poskytnou část úrody)
 • Držba je výkonem práva pro sebe, faktické ovládnutí věci a nakládaní s ní, jako by byl držitel jejím vlastníkem. Držitel však vlastníkem není. Držba je řádná, poctivá a pravá. Pokud řádný a poctivý držitel drží věc po určitou dobu, může se stát jejím vlastníkem to znamená vydržet ji.
 • Imise je následek emisí vznikajících na pozemku jednoho vlastníka , který dopadá a projevuje se na pozemku druhého, obvykle sousedního vlastníka. jsou jimi například odpady, pach, hluk, světlo, stín, vibrace, ale i pronikání zvířat
 • Právo stavby je právo stavět na cizím pozemku
 • OPT IN je dobrovolné přijetí nového OZ u smluv uzavřených nebo rozjednaných před koncem roku 2013
 • Spolek je dosavadní občanské sdružení. jde o svazek alespoň tří osob, které jsou vedeny společným zájmem.

[hana-code-insert name=’new portal seznam‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno