vzory smluv zdarma

Vzor kupní smlouvy všeobecné

smlouva se řídí Obchodním zákoníkem

 

Smlouva kupní – všeobecná

 

Společnost:                 ……………………………………

se sídlem:                    ……………………………………

IČ:                               ……………………………………

DIČ:                             ……………………………………

zastoupená:                 ……………………………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………………, oddíl ……., vložka ………..

(dále jen „prodávající“)

a

Společnost:                ……………………………………

se sídlem:                    ……………………………………

IČ:                               ……………………………………

DIČ:                            ……………………………………

zastoupená:                 ……………………………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………………, oddíl ……., vložka ………..

(dále jen „kupující“)

uzavírají dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy, doba plnění

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále jen „zboží“):             

                   Popis zboží:           …………………………………………………………………..

                   Dodané množství:              ………………… , měrná jednotka ……

                   Termín dodávky:     …………………

 
Dále prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.

II. Dodací podmínky

Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna i pokud kupující zboží nepřevezme v termínu, bude uloženo ke skladování a kupujícímu vyúčtován poplatek za skladování ve výši ……… Kč za každý den prodlení. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání zboží. Nebezpečí škody způsobené na zboží (t.j. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží) přechází na kupujícího splněním dodávky zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

III. Kupní cena

Smluvní strany se dohodly na této kupní ceně …………,- Kč za …. kus předmětu plnění. Kupní cena činí celkem …………………- Kč. Tato kupní cena je splatná při převzetí dodávky. Kupující uhradí prodávajícímu v hotovosti …… % celkové kupní ceny při podpisu této smlouvy a zbytek při převzetí dodávky. Na tento doplatek ve výši ……. % z celkové kupní ceny převezme od prodávajícího fakturu.

IV. Fakturace

Kupní cenu včetně DPH prodávající kupujícímu fakturuje. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní částkou. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu (zálohu) je splněn zaplacením v hotovosti nebo připsáním fakturované částky ve lhůtě splatnosti na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a reklamovat zjevné vady zboží ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci vyřídit. V případě oprávněné reklamace poskytne prodávající bezvadné plnění. V případě neodstranitelné vady a nemožnosti poskytnout bezvadné plnění poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. Strany dohodly, že pro případ odstoupení kterékoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně nabídnuté zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a zaniká dohodou obou stran, smrtí nebo zánikem kupujícího či prodávajícího, splněním závazkového vztahu, zánikem předmětu smlouvy a odstoupením kterékoliv ze stran dle příslušných ustanovení této smlouvy nebo dle zákona.

2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ve smyslu § 377 obchodního zákoníku případný vznik finančních problémů na své straně, pokud by mu tyto potíže mohly bránit v řádném placení kupní ceny. Nesplnění této povinnosti bude mít pro kupujícího důsledky při uplatňování nároků na náhradu vzniklé škody.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

 

Datum a místo:             ……………………………………………..

Podpisy:                     

prodávající     ………………………………                  

kupující         ………………………………

Stáhnout Kupní smlouvu všeobecnou zdarma ve formátu:

kupni_smlouva_vseobecna  formát DOC

kupni_smlouva_vseobecna  formát PDF

[hana-code-insert name=’new portal seznam‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno